Front Office System

ระบบบริหารจัดการห้องพัก 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)

ที่ช่วยเพิ่มความสะดวก คล่องตัวในการจองห้องพัก เซ็คอิน เช็คเอ้าท์ จัดการโฟลิโอ และบูรณาการ การทำงานในแต่ละแผนกในอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะสำคัญ

ระบบจองห้องพัก (Central Reservation System)
ระบบต้อนรับส่วนหน้า (Front Desk / Reception)
ระบบแคชเชียร์ (Billing/Folio)
ระบบแม่บ้าน (House Keeping)
ระบบตรวจสอบรอบกลางคืน (Night Audit/Reception)
ระบบรายงาน (Reports)
ระบบตั้งค่าผู้ใช้ (User Security Settings)
Receipt/Tax Invoice
ระบบการ Post แบบคำนวณมิเตอร์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

คุณลักษณะอื่นๆ

ระบบส่งรายงานอัตโนมัติหลัง Close Day

เป็นอะไรที่ยุ่งยากพอสมควรสำหรับ Night ที่หลังจาก Close Day แล้วต้อง Convert Reports เป็น PDF และส่ง Email ถึง Management แต่ละท่านซึ่งก็รับรายงานที่ต่างกัน
จะดีกว่าไม๊ถ้า มีระบบ ที่ช่วยท่าน Convert รายงานต่างๆเป็น PDF และส่ง Email ให้ท่านเพียงคลิกเดียว

Group check In, Check Out

สามารถ Check in/Check Out Group ได้พร้อมกัน

Check In / Check Out Letter

ส่ง email ถึงลูกค้าเพื่อ Pre Check In หรือขอบคุณลูกค้าหลัง Check Out

Dashboard

ระบบรายงานแบบกราฟ ที่แสดงข้อมูลสถิติที่ผ่านมา (Statistic) รวมถึงปัจจุบัน (Current) และอนาคต (Forcas). ที่จะทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ วางแผนการตลาดได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา